Запад

Za­ha­ro­va: Zapad direktno napada pravoslavlje preko SPC

Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva po­sta­la je me­ta agre­si­je ko­lek­tiv­nog Za­pa­da, iz­ja­vi­la je ju­če port­pa­rol­ka Mi­ni­star­stva ino­stra­nih po­slo­va Ru­si­je Ma­ri­ja Za­ha­ro­va. Ko­men­ta­ri­šu­ći op­tu­žbe čla­na bri­tan­skog par­la­men­ta Ali­še